Films with the actor Lyubov Aksenova

Lyubov Aksenova

In 2010 she graduated from RATI-GITIS (workshop of A. I. Sheinin).